Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta www.uniyemek.com alan adresli internet sitesi (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) ile SİTE'ye üye olan KULLANICI arasında, KULLANICI'nın SİTE'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili SİTE'nin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

KULLANICI, SİTE'ye üye olarak, ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren, KULLANICI Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMET
İşbu KULLANICI Sözleşmesi'nin konusu, SİTE'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu sözleşme ile KULLANICI'ya sağlanan hizmet, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi verme imkânının sağlanmasıdır.

3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
3.1 Üyelik Sistemi
Üyelik, SİTE'nin ilgili bölümünden, KULLANICI olmak isteyen kişi tarafından bir 'E-posta' ve 'Şifre' belirlenmesi suretiyle gerçekleşir.

'E-posta' üyeye özeldir ve aynı 'E-posta' iki farklı üyeye verilmez.

'Şifre' sadece KULLANICI tarafından bilinir. KULLANICI dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI sorumluluğunda olup, SİTE, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan KULLANICI olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

SİTE, KULLANICI'yı promosyonlardan 'E-posta' yolu ile haberdar eder. SİTE, KULLANICI bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmayacağını – telefon numarası, paket servisi yapan restoranla siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - veya üçüncü parti şirketler adına 'E-posta' gönderimi yapmayacağını kabul eder.

KULLANICI'nın, SİTE üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için 'E-posta' ve 'Şifre' bilgisini girmesi gerekli olup, bu işlem SİTE'ye 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

3.2 KULLANICI'nın Yükümlülükleri
KULLANICI, SİTE servislerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

SİTE tarafından verilen hizmetler ile tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla vesair yazılımların telif haklarının SİTE'ye ait olduğunu, SİTE'ye ait hizmetlere ilişkin bilgi, yazılım ve diğer telif haklarına tabi çalışmaları hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, satmayacağını veya sergilemeyeceğini, aksi takdirde SİTE'nin uğrayacağı zararları tazminle yükümlü olacağını,

SİTE servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, SİTE ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve SİTE'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

SİTE tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple SİTE'nin sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan SİTE'nin sorumlu olmayacağını,

SİTE'de sunulan hizmetlere SİTE tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda SİTE'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları tazminle yükümlü olacağını,

KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü SİTE'nin sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi ve ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını,

Diğer KULLANICI'ları taciz ve tehdit etmemeyi diğer KULLANICI'ların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

SİTE servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla KULLANICI'nın rızası dahilinde olduğunu, KULLANICI bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı SİTE'den tazminat talep etmemeyi,

KULLANICI, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer KULLANICI'lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, SİTE'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SİTE'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini,

SİTE' den izin almadan SİTE servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

SİTE'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde SİTE'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve KULLANICI'yı servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

SİTE'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötüye kullanmamayı,

'KULLANICI' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. SİTE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SİTE, SİTE'de sunulan hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; KULLANICI'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, KULLANICI'lar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SİTE, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICI'lar, SİTE'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SİTE tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, SİTE tarafından yapılabilir. SİTE tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin KULLANICI'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI'lara aittir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı SİTE' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

'E-posta' ve 'Şifre' bilgisi SİTE tarafından KULLANICI'ya sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. SİTE, tüm alanları doldurmuş olan KULLANICI'larının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan KULLANICI'ların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilme hakkına sahiptir.

SİTE, SİTEde yer alan KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanma, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza etme hakkına sahiptir.

SİTE, KULLANICI'ların servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların ve mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı SİTE sorumlu tutulmayacaktır.

SİTE, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

SİTE kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

SİTE'nin satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlı olup, SİTE ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet SİTE'sinde teşhir edilmesiyle SİTE ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

SİTE üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya SİTE içerisinde SİTE tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka KULLANICI'lar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde KULLANICI, SİTE'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

SİTE'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü SİTE'de sanal restoranları bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SİTE bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

SİTE, üyenin başka web SİTElerine geçişini sağlayabilme hakkına sahiptir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı SİTE'lerin içeriğinden SİTE''nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürme, ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme veya ücretli hale dönüştürebilme hakkına sahiptir.

5. KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLLANIM SINIRLAMASI
KULLANICI, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. VERGİLENDİRME
İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler SİTE şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

7. ÜRÜN TESLİMATI VE SORUMLULUK
7.1 Ürün Teslimatı

Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde KULLANICI SİTE'de belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde KULLANICI kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

7.2 Sorumluluk
SİTE, SİTE'de sanal restoranları bulunan firmaların SİTE'den alınan siparişlere ilişkin ürün teslimatı ile ilgili olarak siparişin geç teslim edilmesi veya hiç teslim edilmemesi ile hukuken mücbir sebep sayılan haller neticesinde teslimin geç yapılması veya hiç yapılmaması hallerinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

8. ÜRÜN İADESİ
Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

Siparişin restorana iletilmediği, siparişin restorana iletilmiş olup da restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde KULLANICI'nın talebi üzerine yapılan iptal durumunda;

Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda;

KULLANICI'nın adresinin restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;

Restorana sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle restoranın onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda; ve

Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda restoranın onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, SİTE'nin bünyesinde bulundurduğu restoranlar tarafından yapılmaktadır.

SİTE bünyesinde bulundurduğu restoranların ürün iadesi şartlarından doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9. TELİF HAKKI UYARISI
İşbu sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, SİTE'nin hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik SİTE'nin onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web SİTE'si veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz.

10.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
SİTE tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini "SİTE"de ilan ederek değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11. SİTE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
KULLANICI işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda SİTE'nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten SİTE kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. UYGULANACAK HÜKÜMLER
İşbu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

13. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. YÜRÜRLÜK
KULLANICI kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren işbu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. FESİH
SİTE dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Gizlilik Politikası

UniYemek kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem vermektedir. Bu nedenle, topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız bilgilerinize ilişkin bir gizlilik politikası oluşturduk.

Kişisel Bilgilerin Gerekliliği
UniYemek.com internet adresi üzerinden herhangi bir sipariş vermek için kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız gerekmektedir. E-posta adresiniz ve kişisel bilgileriniz olmadan hesap açamaz, web sitesine kayıt yaptıramaz ve sipariş veremezsiniz.

Kişisel Bilginin Tanımı
Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya ve iletişim kurmaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir.

Kişisel Bilgilere Erişim ve Değiştirme
Web sitemizde bulunan "Bilgilerim" linkini tıklayarak hesabınıza ulaşabilir ve iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz. Sitemize üye olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi kayıt olduktan sonra değiştirebilir, yanlışlıkları düzeltebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Eğer bizimle paylaştığınız detayları izlemek ya da değiştirmek isterseniz, kullanıcı ana sayfanızda bulunan "Üyelik Bilgilerim" linkine tıklayarak hesap detaylarınıza ulaşabilirsiniz. Lokasyonunuza bağlı olarak birden fazla adres belirleyebilirsiniz.

Kredi Kartı ve Ödeme Bilgileriniz
Web sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler için sizden bir ödeme şekli seçmeniz istenecektir. Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmak zorunda değilsiniz, çünkü web sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerin ödemeleri direkt olarak restorana nakit, kredi kartı veya yemek çeki kullanılarak kapıda yapılabilmektedir. Restoranın siparişinizi kapıda teslimi sırasında kredi kartı kullanarak ödemenizi yapmanız durumunda, kredi kartınızla ilgili olarak hiçbir bilgiyi sitemizle paylaşmak zorunda değilsiniz.

Online kredi kartı kullanımı şu an geçerli değildir

Kişisel Bilgi Toplama ve Kullanma
Kişisel bilgilerinizin bir kısmı (ad, soyad, siparişinizin gönderileceği kayıtlı adresiniz ve telefon numaranız) sipariş verdiğiniz restoran ile paylaşılmaktadır.
Kişisel bilgiler ayrıca web sitemizin kullanımını geliştirmek, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak amacıyla ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilir.
Kişisel bilgileriniz çalışanlarımızla veya üçüncü partilerle siparişin iletilme aşamalarının herhangi birinde paylaşılabilir.
Kişisel bilgileriniz, siparişleriniz hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar, ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilecektir.
UniYemek sitesi, izniniz olmadan UniYemek.com internet adresi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kişisel Olmayan Bilgi Toplama ve Kullanma
Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanılabilir, aktarılabilir, kullanılabilir ve açıklanabilir.
Örneğin siparişler ile ilgili ödeme şekli, sipariş detayları, sipariş tutarı, kullanılan indirim kuponları gibi bilgiler kişisel olmayan bilgilerdir. Bu bilgiler, çalışanlarımızla veya ilgili üçüncü partilerle siparişinizin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir veya web sitesini kullanımınız analizinde ve desteğinde kullanılabilir.
Web sitemizden ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. Web sitemizde dolaştığınız sayfalar, tıkladığınız buton ve bağlantılara ilişkin navigasyon ve tıklama bilgileri, kullanım süreniz müşteri faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu bilgiler bir araya getirilerek müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve analiz için kullanılabilir. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilir.
UniYemek kişisel olmayan bu bilgileri reklam ve pazarlama hizmetlerinde kullanabilecektir.

Cookie'ler ve Diğer Teknolojiler
UniYemek web sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, cookie'leri ve diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır.
Cookie'ler ve diğer teknolojiler web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İstenildiği takdirde cookie'leri bilgisayarınızdan silebilir ya da engelleyebilirsiniz.
Cookie'ler kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. UniYemek, bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir.

Kişisel Bilgilerin Saklanması
UniYemek, kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel bilgilerinizi işbu gizlilik politikasında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre kadar saklamaktadır.

Üçüncü Şahıs Siteleri ve Servisleri
UniYemek tarafından oluşturulan işbu gizlilik politikası sizden topladığımız bilgilerin korunmasını hedeflemektedir. Eğer web sitesi üzerinden bir restoranla, kullanıcıyla ya da üçüncü partilerin bağlantılarını (linklerini) kullanarak üçüncü şahıs sitelerle bilgilerinizi paylaşırsanız, bu partilere sağlayacağınız bilgiler için farklı gizlilik politikaları geçerli olacaktır. Üçüncü şahısların gizlilik politikalarından sorumlu olmadığımızı hatırlatır; üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarını kendilerinden öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Genel
UniYemek kişisel bilgilerinizin kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için tüm önlemleri almaktadır. Ancak her ne kadar gizliliğinizi korumak için elimizden geleni yapsak da kişisel bilgilerinizin her koşulda güvenli kalacağını garanti edememekteyiz.

UniYemek, işbu gizlilik politikası hükümlerini, dilediği zaman UniYemek.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. UniYemek'in değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri, UniYemek.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Error
Whoops, looks like something went wrong.